O spoločnosti SkyWay

SkyWay je inovatívna dopravná technológia „druhej úrovne“ a jej infraštruktúra vyvinutá ruským inžinierom Anatolijom Eduardovičom Junickým. Podstata technológie spočíva v pohybe rýchlostného vozidla na oceľových kolesách nad zemou po predpätej dokonale rovnej oceľovej trati ukotvenej pomocou kotevných stožiarov. Už predtým známa ako strunová doprava, technológia SkyWay sa vyvíjala viac než 38 rokov, dostala veľa vládnych ocenení a grantov OSN. Kompletná demonštrácia mestskej osobnej a ľahkej dopravy je naplánovaná na jeseň 2016, vysokorýchlostnej a nákladnej dopravy na rok 2017, prvé objednávky na 2017 – 2018.

 

Prečo svet potrebuje Sky Way ?

Tradičné dopravné systémy už nie sú schopné uspokojiť rastúci dopyt ľudstva po osobnej a nákladnej doprave. Málo cestujeme a navštevujeme našich príbuzných a kamarátov po celom svete, pretože je to drahé a únavné. Jedinečné náleziská vzácnych nerastov zostávajú nedotknuté, pretože náklady na ich ťažbu sú privysoké.

Žiadny z moderných druhov dopravy, napriek neustálej modernizácii, nespĺňa nutné bezpečnostné požiadavky. Podľa pesimistických prognóz odborníkov, ak sa v dohľadnej budúcnosti neurobia kardinálne opatrenia, úmrtnosť v dôsledku autonehôd prekročí do roku 2020 rámec 1,7 milióna ľudí, pričom smrť pri nehode nastane u 60% ľudí vo veku od 15 do 44 rokov. Zamyslite sa: len autá, keď odhliadneme od železničnej, leteckej a vodnej dopravy, systematicky likvidujú genofond našej planéty!

Spolu s rýchlym rastom počtu vozidiel sa blíži svetová ekologická katastrofa, ktorá zlikviduje život na Zemi. Vlastne to už začalo: vzduch, ktorý sa nedá dýchať, lesy a polia pochované pod asfaltom a betónom kvôli výstavbe nových ciest, prudký pokles populácie zvierat a vtákov, ničenie ozónovej vrstvy – to všetko je výsledkom rozvoja moderných dopravných systémov. Kým sme nedosiahli bod, keď návrat nebude možný, ešte stále môžeme zabrániť globálnej apokalypse.

Dopravné a infraštrukturálne problémy našej doby

Rozsiahly rozvoj dopravnej infraštruktúry, dnešná masová automobilizácia - to je nevyhlásená vojna ľudstvu. Samotné autá zabijú ročne na planéte viac ako milión ľudí a z viac ako desať miliónov sa stávajú osoby so zdravotným postihnutím a mrzáci. A koľko ľudí zomiera predčasne v dôsledku degradácie a znečistenia životného prostredia modernou dopravou ?

Existujúce stavebné technológie intenzívne ničia úrodnú pôdu. Iba samotné cesty na planéte zničili pôdu na území väčšom, než je celková plocha takých krajín ako je Nemecko, Veľká Británia a Vietnam. Zem pod týmito cestami je mŕtva a neprodukuje kyslík, ktorý všetci dýchame. Na oveľa väčšom teritóriu, susediacom s cestami, je pôda kontaminovaná, degradovaná, podmáčaná, alebo naopak - vysušená. Potravinové produkty, pestované na týchto pôdach sú škodlivé pre ľudskú spotrebu.

Humus v pôde bol vytváraný živou Prírodou po milióny rokov. Úrodná pôda, bez preháňania - je hlavným zdrojom zemskej biosféry, ktorý je ničený pri tradičnej výstavbe ciest.

Každá násypná cesta predstavuje pre dotknuté územie pretiahnutú, nízko náporovú priehradu. Pozdĺž cesty sa na jednej strane vytvárajú územia intenzívne zaplavované, a na druhej strane - vysušované mikro územia. Zvyšovanie hladiny podzemnej vody pozdĺž násypu vedie k podmáčaniu, k vymieraniu stromov, k zmene v pôdnych komplexov a rastlinného pokrytia, k zmene stanovíšť prežívania zvierat, k tvorbe močiarov, k výmene prírodných prostredí za antropogénne.

Jedným z hlavných negatívnych účinkov technokratickej cesty rozvoja civilizácie je stále väčšie zapojenie neobnoviteľných zdrojov planéty do rôznych technologických procesov. Sú to kovy, uhľovodíkové suroviny, rôzne nerasty a iné zdroje, vrátane ekosystémových.

Práve nadmerná a nerozumná, zdrojovo a energeticky náročná svetová ekonomika vytvára nestabilitu ľudského rozvoja v 21. storočí, vedúc zároveň ku globálnym problémom súčasnosti. Sú to – pokračujúca technogénna zmena prírodného prostredia, skleníkový efekt, narušenie ozónovej vrstvy a globálne klimatické zmeny, ktoré povedú k zvýšeniu hladiny oceánu a zaplaveniu veľkých pobrežných území na celom svete.

Pre konštrukciu rôznych typov stavieb, dopravných a energetických komunikácií a iných objektov infraštruktúry, sa každoročne iracionálne používajú miliardy ton nerastných surovín a stavebných materiálov. Na výrobu týchto materiálov, ich prepravu do miesta použitia a tiež na ďalšiu údržbu postavených objektov sú doplňujúco spaľované miliardy ton neobnoviteľných uhľovodíkových surovín - ropy a ropných produktov, uhlia, zemného plynu. V tomto prípade sú zároveň spaľované miliardy ton životodarného atmosférického kyslíka a namiesto neho do atmosféry sa vypúšťa podstatne väčšie množstvo ekologicky nebezpečných, toxických, karcinogénnych a mutagénnych produktov a odpadu, vzniknutých spaľovaním paliva.

Zníženie využívania prírodných zdrojov nie o percentá, ale rádovo, vrátane energetickej a finančnej náročnosti priemyselných technológií - v prvom rade stavebných a dopravných technológií, umožní vyhnúť sa ekonomickým, surovinovým a energetickým krízam.

Také drastické zníženie spotreby zdrojov by umožnilo, napríklad, trikrát viac stavať za trikrát menšie peniaze, a takto - zvýšiť úroveň a kvalitu života obyvateľstva Zeme.

Tieto požiadavky spĺňa inovačný nadzemný dopravný systém "Transnet", založený na strunovej technológii inžiniera Junického (STU).

SKYWAY.CAPITAL

SKYWAY.CAPITAL

Oficiálna stránka

KLIK

RSW-SYSTEMS.COM

RSW-SYSTEMS.COM

Oficiálna stránka

KLIK

SKYWAYINVESTGROUP.COM

SKYWAYINVESTGROUP.COM

Oficiálna stránka

KLIK

SW-TECH.BY

SW-TECH.BY

Podporná stránka

KLIK

SWCSLOVAKIA-CZECH.COM

SWCSLOVAKIA-CZECH.COM

Podporná stránka

KLIK

LEND.SKYWAY-CAPITAL.COM

LEND.SKYWAY-CAPITAL.COM

Podporná stránka

KLIK

SC.SKYWAY-CAPITAL.COM

SC.SKYWAY-CAPITAL.COM

Podporná stránka

KLIK

SW.SKYWAY-CAPITAL.COM

SW.SKYWAY-CAPITAL.COM

Podporná stránka

KLIK

OFFICE.SKYWAYINVESTGROUP.COM

OFFICE.SKYWAYINVESTGROUP.COM

Podporná stránka

KLIK